תקנון באיינה

ברוכים הבאים לאתר "BaYaNa "  - חנות מקוונת לאופנת נשים ובגדי ים (להלן: "החנות").

כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים ולצורך ביצוע רכישה באתר, הינך מתבקשת לקרוא את תקנון החנות ביסודיות, במלואו, בעיון ולהסכים לתנאים המופיעים בו. ביצוע רכישה באתר מהווה את הסכמתך המלאה לתנאים הכלולים בתקנון האתר.

 1. מבוא / כללי

1.1. האתר  משמש  כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט.

1.2. תנאי מוקדם לתוקף עסקה ולכל טיפול במוצר שנרכש דרך האתר, הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.

1.3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה שיעשו על ידך בחנות.

1.4.  התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין בעלי ההחנות, לכל דבר ועניין.

1.5. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה  את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה.

1.6.  אם אינך מסכימה לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הינך מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר ו/ או בשירותיו ובאופן מיידי לצאת מהאתר .

1.7. לחנות קיימת זכות בלעדית למנוע שימוש באתר זה ו/או לבטל הזמנה כלשהי וכל זה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת מראש ו/או בכתב.

1.8. תנאי התקנון עשויים להשתנות בכל עת והחנות שומרת על זכותה לעדכן ו/או לשנות אותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.9. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר. אנא הקפדי להתעדכן בהוראות התקנון לפני כל רכישה בחנות.

1.10. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.

1.11. המכירה בחנות מיועדת לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד.

1.12 כל מי המבצעת רכישה מתבקשת למסור פרטים אישים מדויקים ומתחייבת לא לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה שאיננה לצורך אישי או בלתי מסחרי .

1.13. הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר הרוכש בחנות ו/או שהצטבר אודות הרוכש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

1.14.  השימוש בלשון נקבה או זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

1.15. כל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר במשתמע.

1.16.בכל שאלה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החנות באמצעות פקס:03-5423154 או באמצעות מייל : [email protected] או לטלפון נייד 0507444616

2. המוצרים ואופן מכירתם

2.1. החנות  מציעה מכירה לצרכים אישיים ובלתי מסחריים, בשיטות שונות והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החנות. החנות רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודענה מוקדמת מראש ו/או בכתב, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה בחנות ו/או לקבוע ו/או לשנות את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח.

2.2. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה. בכל מקרה של סתירה בין המפרט בפועל לבין המתואר בתמונה, המפרט בפועל יהיה המפרט המחייב. 

2.3. מובהר בזאת כי האחריות לכל מוצר הינה אחריות מוגבלת  ומוטלת על היצרן, על פי כתב/ תעודת האחריות המצורף למוצר והכל בהתאם להוראות החוק.

3. הזכאים להשתתף במכירות הנערכות באתר

3.1. רשאית להרשם לאתר על מנת לבקש רכישות ,כל רוכשת, אשר תמלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:

3.1.1     רוכשת  בת 18 ומעלה, כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. הרוכשת מצהירה ומאשרת כי היא כשירה לביצוע הרכישות ורשאית להתקשר בהן עם החנות.

3.1.2     היה והרוכשת קטינה (מתחת לגיל 18) או אינה זכאית לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, יראה השימוש באתר כמאושר על ידי האפוטרופוס. רוכשת שהיא קטינה (מתחת לגיל 18) מצהירה ומאשרת כי הרכישה שהיא מבקשת לבצע היא מסוג הפעולות שדרכם של קטינים בגילה לבצע ו/או שקיבלה את הסכמת אפוטרופסיה הטבעיים  ו/או החוקיים לביצועה.

3.1.3.   המשתמשת הינה בעלת כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

3.1.4    המשתמשת היא בעלת כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעלת כתובת בישראל או בחו"ל.

3.1.5    המשתמשת נרשמה לאתר כנדרש בדף הרישום  ובהתאם להוראות תקנון זה.

3.2. למען הסר ספק מובהר כי לחנות נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודענה מוקדמת מראש ו/או בכתב, למנוע מרוכשת את הגישה למכירות ו/או לבטל את השתתפותה, היה והתנהגותה של הרוכשת, אינה הולמת ו/או היה והיא מבצעת שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות ו/או אם כרטיס האשראי של המשתמשת נחסם או הוגבל לשימוש ו/  או קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.

3.3. מובהר כי כי חנות תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודענה מוקדמת מראש ו/או בכתב, להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, בתשלום  ואו ברישום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

3.4. המכירה דרך האתר הינה עד גמר המלאי. היה ולאחר המכירה התברר כי המוצר אזל מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, החנות תודיע לרוכשת על ביטול המכירה או לחילופין תציע לה מוצר חלופי.

 

4. אופן ביצוע הרכישה

4.1. תנאי מוקדם לביצוע המכירה, היא הקשת כל הפרטים במדויק, במהירות ,ביעילות וללא תקלות , כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד. 

4.2. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

4.3. הרכישה אפשרית באמצעות:  

4.3.1. העברה בנקאית .  ההזמנה תטופל רק לאחר אישור הבנק על ביצוע העברה לחשבון של החנות.

4.3.2. באמצעות כרטיס אשראי\פייפאל. הזמנה תטופל  לאחר קבלת אישר ע"י חברות כרטיסי האשראי\פייפאל.

4.4. במקרה ואי קבלת אישור על ביצוע העברה ו/או אי אישור עסקה על ידי חברת אשראי, תישלח הודעה מתאימה לצורך הסדרת התשלום. אם התשלום לא יוסדר בתוך 5 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה , תיראה החנות את העסקה כמבוטלת. 

4.5. הוצאות ביטול במידה וקיימות, יחולו על מבצעת הרכישה.

 

5. ביטול עסקה והחזרת מוצרים 

5.1.  הרוכשת מוצר באתר ו/או באמצעות דואר אלקטרוני ו/או טלפון, רשאית לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן:"חוק הגנת הצרכן") ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 (להלן : "תקנות הגנת הצרכן"). 

5.2.  מוצר, אשר נרכש באתר ו/או הוזמן טלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני ,ניתן להחזיר ו/או לבטל עסקה עד 14 יום מתאריך קבלתו, במידה והתקיימו התנאים המצטברים: 

5.2.1. המוצר הוחזר באריזתו המקורית ולא חלה הרעה מוחשית במוצר ו/או באריזתו ו/או בפרטי לבוש – נמצאות התוויות מחוברות אליהם.

5.2.2. למוצר צורפה  חשבונית  עסקה מקורית.

5.2.3. המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש כלשהו.

5,2,4 המוצר לא יוצר ו/או תוקן על פי מידות או דרישות מיוחדות של הצרכן .

5.2.5. ערך המוצר הוא 50 שקלים ומעלה.        

5,3 עלות דמי משלוח לא תחשב כחלק מעלות העסקה

5.4. עלות ההחזרה חלה על הרוכשת ותשולם על ידה

5.5. הרוכשת הודיעה לחנות על ביטול עסקה (להלן: "הודעת הביטול") באמצעות הודעה בכתב, לרבות באמצעות פקס ודוא"ל ויפורט בה שמה המלא ומספר תעודת זהותה .

5.6. בביטול עסקה תחזיר החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את סכום העסקה ששולם,  או  תבטל את החיוב בשל העסקה, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החנות בהתאם להוראות החוק. 

5.7.לא תנתן אפשרות  החלפה/החזרה מוצר שנעשה בו שימוש ו/או מוצר הוחזר ללא אריזתו המקורית ו/או ללא התוויות מחוברות ו/או חלה הרעה מוחשית במוצר.

 

6. ביטול עסקה על ידי החנות BAYANA

6.1. החנות תהא רשאית לבטל את הרכישה כולה או חלקה במקרים הבאים:

6.2. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

6.3. אם נפלה טעות או התגלה כי ארעה תקלה טכנית אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר.

6.4. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון או וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החנות: אירועי טבע חריגים, פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת , אי קליטה אמצעי תשלום במערכת.

6.6. אם אזל המוצר ממלאי מחסן החנות לאחר או לפני שהתבצעה מכירה ו/או  אי תשלום בגינה.

6.7. כאשר  קיים חשש, על פי שיקול דעתה של החנות שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.

 

7. אספקת המוצרים

 7.1. החנות תדאג לאספקת המוצר הנבחר בהתאם לתנאי האספקה ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת. וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.

7.2. החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או כל סיבה שאינן בשליטת בעל האתר.

7.3. ישנו תעריף שונה למשלוחים בהתאם לגודל החבילה וליעדים מרוחקים . התעריף יימסר טלפונית לאחר הרכישה.

7.4. בספירה זמני אספקת המוצרים כוללים רק ימי עסקים בלבד ללא  שישי שבת, ערבי וימי חג.

 

8. קניין רוחני

8.1.  שם החנות, סימני המסחר שלה, לרבות כפי שהם מופיעים באתר, האתר והמידע המופיעים בו, לרבות, עיצוב האתר, שרטטוטים, עיצובים , תמונות, צילומים, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב,  הם קניינם הבלעדי של החברה . והם מוגנים ע"י דיני זכויות יוצרים במדינת ישראל, אמנות  בין לאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. ואין לעשות בהם כל שימוש.

8.2. ללא הסכמה מוקדמת בכתב של חנות BaYaNa - אין לעשות כל שימוש  בקניינו הרוחני של החנות, לרבות:להעתיק, ו/או לפקסם ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לשכפל ו/או ליצור עבודות נגזרות ו/או להכניס שינויים ו/או למכור כל חלק מן התוכן בכלול באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה

 8.3. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, שיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.

 

 9. אבטחת מידע ופרטיות 

9.1 החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.

9.2. העברת נתוני מספר כרטיס אשראי בתהליך הקנייה מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.

9.3 כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן.

9.4 במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 9.5. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה ו/או יצירת קשר עם הרוכש ו/או הכל בהתאם להורעות התקנון.

9.6. מבלי לגרוע ממכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החנות תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי  והמוחלט של החנות, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.

9.7. אנו נוקטים אמצעים סבירים על מנת למנוע כניסה לא מורשית למחשבי החנות. אנו עושים כל מאמץ לשמור על המידע מעודכן, ולוודא שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.

אתם מוזמנים לשאול שאלות ולהציע הצעות בטלפון 0507444616 או באמצעות "יצירת קשר" או באמצעות דואר אלקטרוני : [email protected]

טנגרה בע"מ, ח.פ 513413641